Mezőgazdasági biztosítás

Hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét! Széleskörű kedvezmények, díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás és időjárási vészhelyzet-előrejelzés.

Az aszály-veszélyhelyzetre tekintettel Magyarország Kormánya a súlyos aszálykárt szenvedett és arra növénybiztosításifedezettel rendelkező gazdálkodók részére kárelőleg kifizetését biztosítja. 

A kárelőlegre az Ön vállalkozása akkor jogosult, ha a kárbejelentés során nyilatkozik arról, hogy a szántóföldi növénytermesztés keretében termelt kukorica vagy napraforgó esetében elszenvedett kár üzemenként és növénykultúránként eléri a 80% mértékű kárátlagot. 

Hogyan jelentheti be kárát?


A kárt a mgkarkep.hu@generali.com címen jelentheti be a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény aszály-veszélyhelyzetben alkalmazandó eltérő szabályainak bevezetéséről szóló 291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) 2. számú mellékletén az egyéb szükséges dokumentumok csatolásával. 

KÁRBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE >

Ha Ön élni szeretne a kárelőleg kifizetésének lehetőségével, kérjük, a fentiekben hivatkozott külön erre a célra szolgáló kárbejelentő lapot hiánytalanul kitöltve legkésőbb 2022. október 31-ig juttassa el hozzánk elektronikus úton az mgkarkep.hu@generali.com címre. A kárbejelentés benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő. 
Az aszály kockázatviselési idő tavaszi vetésű szántóföldi kultúrák esetén június 1-től szeptember 15-ig, ültetvények esetén április 30- szeptember 15-ig tart. 

Hogyan történik a kárrendezés?


A hiánytalanul beküldött kárbejelentés kárakta beérkezését követően az általunk megbízott kárszakértő keresni fogja a kárszemlével kapcsolatban. Amennyiben hiányosan kerül benyújtásra a kárbejelentő hiánypótlást írunk elő melynek teljesítésére 5 napja áll rendelkezésére. 

A kárszemle helyszíni lefolytatásához, kérjük, gondoskodjon a szemléhez meghatározott a Kormányrendeletben leírt dokumentumok rendelkezésre állásárólról, valamint kárszakértőnkkel együtt az érintett területre való kijutásról. 

Ha a szemle és a teljes kártérítés mértékének megállapítása a részünkről nem megoldható, akkor a kárbejelentést követő 14 napon belül a gondoskodunk az aszálykárfedezettel rendelkező növénybiztosítási szerződés szerint fizethető kártérítés legalább 50%-ának kárelőlegként történő kifizetéséről. Ebben az esetben a zárószemle egy későbbi időpontban betakarítás előtt fog megtörténni, és ekkor kerül sor a kár végleges elszámolására. 

Zárószemle: mi a teendője betakarítás előtt, ha kárelőleg kifizetésére került sor vagy a szemle során nem állapítható meg a teljes hozamveszteség?

 

 • Ha kárelőleget fizettünk, kérjük, legalább 15 nappal a betakarítás előtt értesítsen bennünket a betakarítási szándékáról az aszaly@atotalinsurtech.com címen. 
 • Akkor is zárószemlét írunk elő, ha a kárszemle során a növény állapota miatt nem adható pontos becslés a hozamra vonatkozóan. Ebben az esetben a zárószemlét követően a megállapítjuk a teljes hozamveszteséget.
 • Ha a végleges elszámolás eredményeként Önt ügyfélként visszafizetési kötelezettség terheli, akkor e kötelezettségének az erre vonatkozó felhívásunktól számított 14 napon belül köteles eleget tenni. 
Fontos! Amennyiben a kárszakértő részére a záró szemlét az ügyfél nem teszi lehetővé, a biztosítási feltételekben leírtak szerint járunk el.  

A Kormány 291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelete a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény aszály-veszélyhelyzetben alkalmazandó eltérő szabályainak bevezetéséről


A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 123/A. § (3) bekezdésétől eltérően, aszálykárfedezettel rendelkező növénybiztosítási szerződés esetén a biztosító a 2. § (2) bekezdése szerinti biztosítási szolgáltatási igény (a továbbiakban: kárbejelentés) beérkezésétől számított 14 napon belül kárelőleget fizet a biztosítási szolgáltatásra jogosult személynek (a továbbiakban: ügyfél) a 2. § (1) bekezdése szerinti feltétel fennállása esetén. 
(2) A kárelőleg mértéke az aszálykárfedezettel rendelkező növénybiztosítási szerződés szerint fizethető kártérítés
legalább 50%-a.
(3) Amennyiben kárelőleg kifizetésére kerül sor, az aszálykárfedezettel rendelkező növénybiztosítási szerződés szerinti kártérítés és a (2) bekezdés szerinti kárelőleg különbözetével a biztosító és az ügyfél elszámol. Ha az elszámolás eredményeként az ügyfelet visszafizetési kötelezettség terheli, akkor e kötelezettségének az ügyfél a biztosító erre vonatkozó felhívásától számított 14 napon belül tesz eleget.
2. § (1) A kárelőlegre az ügyfél akkor jogosult, ha a (2) bekezdés szerinti, 2022. október 31-ig benyújtott kárbejelentés során arról nyilatkozik, hogy a szántóföldi növénytermesztés keretében termelt kukorica vagy napraforgó esetében az ügyfél által elszenvedett kár üzemenként és növénykultúránként eléri a 80% mértékű kárátlagot.
(2) Az ügyfél a kárbejelentést a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal nyújtja be a biztosítóhoz. 
(3) A biztosító az 1. § szerinti kárelőleg részletszabályairól az e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a honlapján tájékoztatja az ügyfelet.
(4) E rendelet alkalmazása során a biztosító kizárólag elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel.
3. § (1) Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy a kárbejelentés formáját
és tartalmát rendeletben határozza meg.
(2) Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy a biztosító által alkalmazandó, az 1. § szerinti kárelőleg fizetésének részletszabályairól szóló tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
2020 tavaszán a koronavírus teremtette veszélyhelyzet idején sok cég döntött úgy, hogy otthoni munkavégzést ír elő, és ezért a cégek eszközei, berendezései a munkavállalók otthonába kerültek. Társaságunk azért, hogy a szerződésben megjelölt telephelyről kikerült vagyontárgyakat továbbra is biztosítási védelemben részesíthesse, egyoldalú kötelezettségvállalást tett ezek ingyenes biztosítására a veszélyhelyzet idejére.

A  Generali Biztosító Zrt. 2021. 01. 01. napjától visszavonásig az alábbi egyoldalú kötelezettségvállalást teszi, az ezen időszakon belül hatályos Vállalkozói és Nagyvállalati vagyon, Agrárőr valamint Genelektronik biztosítási szerződések vonatkozásában.

A kötelezettségvállalás alapján a biztosító kockázatviselése – a biztosítónak történő külön bejelentés nélkül – kiterjed a biztosított telephelyre meghatározott biztosítási események tekintetében azon biztosított vagyontárgyakra, amelyeket a Biztosított alkalmazottai otthoni munkavégzés céljából átmenetileg áthelyeznek a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyről. A biztosítási fedezet kizárólag Magyarországon belül érvényes.

A fedezetkiterjesztés szerinti kockázatviselés feltétele, hogy az áthelyezett vagyontárgy védelme – különös tekintettel a betöréses lopás fedezethez előírt védelmi szintre – feleljen meg a szerződésben foglalt telephelyi védelmi előírásoknak.


A kötelezettségvállalást a biztosító ingyenesen teljesíti. A kötelezettségvállalásra – így különösen a biztosító szolgáltatására, a kárbejelentésre, kármegelőzésre, kárenyhítésre – a biztosítási szerződés rendelkezései irányadók.

A szolgáltatás alkalmazása automatikus,  Önnek nincs vele további teendője. 
  
 

drónbiztosítás kedvezménnyel!

Kösse meg új* MyDrone biztosítását 2023.03.01. és 2023.08.18. között, és ha a drónt mezőgazdasági tevékenység támogatására (pl. mezőgazdasági monitoring, permetezés, területmérés stb.) vagy arra is üzemelteti, és a biztosítási ajánlaton a felhasználási területnél a mezőgazdasági cél valamint a Partnerkedvezménynél a AGRÁR2023 partnerkód is jelölésre kerül, akkor a MyDrone pilóta nélküli légijármű felelősség- és jogvédelmi biztosítása díjából 10% kedvezményt adunk. 
.

FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT?

Őstermelőktől a mezőgazdasági nagyüzemekig mindenkinek kínálunk biztosítási megoldást. Kérje visszahívásunkat, és szakértő munkatársunk segít a döntésben!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍVJA ÖNT ÉS MINDEN KÉRDÉSÉRE VÁLASZOL.Minden gazda álma, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét. Ehhez nyújtunk biztos hátteret Önnek mezőgazdasági biztosításainkkal.

Növénybiztosítások


 • Gazdaságának megfelelően összeállítható biztosítási védelem: növénybiztosítások, állatbiztosítások, mezőgazdasági vagyontárgyak biztosítása
 • Széles körű kedvezményekkel csökkenthető díjak
 • Díjtámogatott növénybiztosítások 
 • Ingyenes mobilalkalmazásunkkal előre jelezzük az időjárási vészhelyzeteket is

Kinek ajánljuk mezőgazdasági biztosításainkat?

 • őstermelőknek
 • mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak
 • mezőgazdasági nagyüzemeknek
 
Milyen kedvezményekben részesülhetek?

 • 10% díjkedvezményt adunk hűséges ügyfeleinknek 3 éves tartamra kötött biztosításra
 • Akár 20% kármentességi kedvezmény Állatbiztosításnál
 • Akár 30% kármentességi kedvezmény a növénybiztosításoknál
 • Különböző mértékű tarifális kedvezmények kockázati kritériumok alapján
 • Maximum 70%-os díjtámogatás a díjtámogatásban részesíthető növénybiztosítások esetén a támogatási keret mértékéig 

MŰHOLDAS RIASZTÁSI CSOMAG

 

Szolgáltatásunk új növénybiztosítási szerződés megkötéskor vagy meglévő szerződés megújítása esetén kiegészítő szolgáltatásként választható:

 • műholdas termőföld-figyelés
 • emailes vagy sms-ben történő riasztás hirtelen változás esetén
 • 2022. április 1. – október 1. közti időszakra

A riasztási csomag kalászosok, repce, napraforgó, kukorica kultúrákban bekövetkezett változásokról ad információt.

 • Riasztás emailben vagy sms-ben
 • Riasztást küldünk április 1. és október 1. közötti időszakban, ha hirtelen változás áll be a termőföldje növényi vegetációjában, ezáltal hozamcsökkenés vagy káresemény valószínűsíthető. A riasztás módját (email vagy sms) Ön választja ki.
 • Ezekben az esetekben küld a rendszer riasztást
  Riasztást nem csak biztosítási eseményről, hanem egyéb esetekben, például belvíz, vadkár vagy rovarkárok esetén is küldünk. A riasztás csak a változás tényét jelzi, annak okát nem. 
 • Webes szolgáltatás
  Együttműködő partnerünk, az Envirosense Kft által üzemeltet webes felületen a saját profiljában mindig elérhető, személyre szabott információkat talál saját profiljában szolgáltatásunkról.
 • Ön határozza meg a területet
  A riasztás MEPAR blokkra vonatkozóan kerül kiküldésre, de a webes felületen lehetősége van megrajzolni a parcellát, ha parcella szintű riasztást szeretne kapni. 
 • Online nyomon követhető a növényi kultúra állapota
  Rajzolja meg a webes felületen a saját parcelláját, és így bármikor megtekintheti a növényi kultúrájáról a felhőmentes napokon készült, a biomassza állapotát mutató műholdas képeket.
 • Lehetősége van a gyors kárenyhítésre
  A csomagnak köszönhetően lehetősége van rá, hogy földjén mielőbb csökkenthesse az esetleges károkat.  A riasztás alapján Ön eldöntheti, hogy szükség van-e további intézkedésre, terepi szemlére, esetleg kárbejelentésre.  


*Integrációs szerződések keretében is igénybe vehető a Riasztási csomag. . A Riasztási csomag külön díj ellenében vehető igénybe. A szolgáltatás részletes feltételei megtalálhatóak a Letölthető dokumentumok alatt a Növénybiztosítási feltételgyűjteményben.

 

agrárőr mezőgazdasági vagyonbiztosítások

 
Milyen típusú biztosítások közül választhatok az Agrárőr mezőgazdasági vagyonbiztosítások között?
 • Vagyonbiztosítások: A mezőgazdasági telephelyek, üzemek általános és speciális vagyontárgyaira nyújtanak biztosítási védelmet.  
 • Kollektív munkahelyi balesetbiztosítás: Váratlan balesetet esetén anyagi segítséget nyújtunk a biztosított munkavállalók számára.
 • Felelősségbiztosítások: Mezőgazdasági és állattartói tevékenységekkel összefüggő harmadik személynek okozott dologi és személyi sérüléses káraira, valamint a sérelemdíjra nyújt fedezetet.
 • Állatbiztosítások: Az állattartókat véletlenszerűen ért veszteségek enyhítését szolgálja.
 • Erdőbiztosítás: Széleskörű biztosítás az erdők telepítésétől a véghasználatig.
 

fontos információ

Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt felhívjuk figyelmét, hogy biztosításaink vonatkozó biztosítási feltételei szerint a biztosítási fedezet nem terjed ki a háború, harci cselekmény miatt keletkezett károkra, továbbá azon kockázatokra, károkra és követelésekre sem, melyek az ENSZ, az Egyesült Királyság, az Európai Unió vagy az Amerikai Egyesült Államok által alkalmazott embargóba vagy ezen szervezetek, országok egyéb gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi tiltó vagy korlátozó rendelkezéseibe ütköző magatartásból, tevékenységből erednek vagy azzal bármely módon összefüggésbe hozhatók.
*új MyDrone biztosításnak akkor minősül a szerződés, ha a MyDrone biztosítási ajánlat aláírásakor a szerződőnek/biztosítottnak nincs a Generali Biztosítónál ugyanazon azonosítószámú  (vagy nyilvántartási jelű) drónra megkötött MyDrone biztosítása és nincs előzménybiztosítása sem. Előzménybiztosításnak minősül az a szerződés, amely az újonnan megkötött MyDrone szerződés kockázatviselésének kezdetét 1-150 nappal megelőzően szűnt meg díj nem fizetéssel vagy 1-60 nappal megelőzően szűnt meg a szerződő általi felmondással.
 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések

Általános vagyonbiztosítási feltételek

Agrárőr - biztosítási termékismertető

Vállalati vagyonbiztosítási szerződések feltételei (VVSZF)

Növénybiztosítási feltételgyűjtemény

Hagyományos növénybiztosítás - Biztosítási termékismertető

VII. Önrész záradék

IV.B. EXTRA záradék - Növénybiztosítások extra kármentességi szolgáltatása

Agrárőr mezőgazdasági biztosítások különös feltételei (AMBKF)

IV.b. sz. záradék A mezőgazdasági biztosítások kármentességi szolgáltatása

Rendeleti aszály kárbejelentő

Ügyfélpont mobilalkalmazás

Riasztást küldünk a gazdaságát veszélyeztető várható időjárási vészhelyzetekről.